فن شبیه یک پمپ آب است . هر دو به منظور به جریان انداختن سیال و تغییر فشار در آن به کار میروند.

 

فشار هوا و فن ها

هوا و آب هردو سیال اند و بسیار شبیه به هم رفتار می کنند.
فن در خروجی فشار بیشتری را نسبت به ورودی ایجاد میکند و این اختلاف فشار منجر به جریان یافتن هوا می شود.

نکته کلیدی در شناخت فن ها و نحوه عملکرد آنها:

شناخت جریان هوا و فشار ھوایی است که توسط فن درکانالی که متصل به آن است ایجاد می شود.

ما نمی توانیم هوا را ببینیم، اما میدانیم که وزن و فشار دارد. حتی اگر هوا حرکت نکند، وزن دارد و به همه مواد فشار وارد می کند.

برای مثال:

فشار استاندارد بارومتری در سطح دریا، ۲۹,۹۲ اینج جیوه است یا PSI 14.7 (پوند بر اینچ مربع) این فشار هوا که در اطراف همه ما وجود دارد فشار جو نامیده میشود.
وقتی که باد میوزد، ما فشار هوا را احساس می کنیم، نسیم، مقدار کمی فشار دارد، ولی توفان می تواند فشار بسیار زیادی را ایجاد کند.

هوا تمایل دارد که از منطقه با فشار بیشتر به سمت منطقه کم فشار حرکت کند.

وقتی که در یک منطقه جغرافیایی فشار هوا کمتر میشود (مثلا به خاطر این که تابش آفتاب آنها را گرم کرده است)، هوا شروع به وزیدن خواهد کرد. به وزیدن هوا باد میگویند.

نحوه عملکرد فن ها

یک فن با ایجاد فشار نسبتا بالا در خروجی، هوا را به جریان میاندازد.

هوا با فشار بالاتر برای پر کردن فضایی که فشار کمتری دارد حرکت می کند. فشار هوایی که توسط یک فن ایجاد میشود نسبت به فشار جو دو حالت دارد:

• فشار مثبت فن در خروجی فن بیشتر از فشار جو است. این فشار مثبت، هوا را به داخل کانال میراند.
•فشار منفی فن در ورودی فن کمتر از فشار جو است. وقتی که هوا به داخل فن کشیده میشود، در ورودی فن فشار منفی ایجاد میشود.

هوای جاری داخل کانال فن، هم فشار استاتیک (SP) دارد و هم فشار سرعتی (VP) مجموع این دو فشار را فشار کلی (TP) میگویند.

•فشار استاتیک (SP) این یک قانون فیزیک است که هرگاه سیالی (هوا هم یک سیال است) تحت فشار قرار بگیرد. فشار را به طور مساوی به تمام جهات اعمال میکند. به این فشار، فشار استاتیک میگویند چون میتواند بدون حرکت هوا وجود داشته باشد.

یک بالن در هوا شناور میماند چون فشار استاتیک داخل بالن در همه جهات نیرو وارد می کند.

فشار هوا

فن ها و هواکش ها چگونه عمل می کنند ؟

وقتی که یک فن هوا را داخل یک کانال به جریان میاندازد. فشار استاتیک به سطوح داخلی کانال فشار وارد میکند.

اگر فن خاموش باشد و هوایی داخل کانال در جریان نباشد، فشار استاتیک داخل کانال همان فشار جو است (Psi 14.7 در سطح دریا)

 

برگرفته از کتاب : فن ها و تسمه های v شکل – مهندس میلاد تیموری

Double Blower