, , ,

هواکش های فشار ضعیف -مدل بکوارد منحنی ( CHC)

, ,

هواکش های فشار ضعیف – مدل بکوارد صاف ( CHB)