, ,

فن و هواکش فشار متوسط

, ,

هواکش های فشار متوسط – مدل شعاعی ( KF)

هواکش های مدل
( KF)

, ,

هواکش های فشار متوسط – مدل بکوارد صاف ( KB)

هواکش های مدل بکوارد صاف ( KB)

, ,

هواکش های فشار متوسط – مدل بکوارد منحنی ( KC)

هواکش های مدل بکوارد منحنی ( KC)