هواکش های مدل
( KF)

هواکش های مدل بکوارد صاف ( KB)

هواکش های مدل بکوارد منحنی ( KC)