, , ,

هواکش دوبل بکوارد صاف

Double Blower

, ,

هواکش های فشار قوی – بکوارد صاف

هواکش های فشار قوی – بکوارد صاف

, ,

هواکش های فشار متوسط – مدل بکوارد صاف ( KB)

هواکش های مدل بکوارد صاف ( KB)

, ,

هواکش های فشار ضعیف – مدل بکوارد صاف ( CHB)