هواکش های فشار قوی – بکوارد منحنی

هواکش های مدل بکوارد منحنی ( KC)