, , ,

هواکش دوبل بکوراد منحنی

, ,

هواکش های فشار قوی – بکوارد منحنی

هواکش های فشار قوی – بکوارد منحنی

, ,

هواکش های فشار متوسط – مدل بکوارد منحنی ( KC)

هواکش های مدل بکوارد منحنی ( KC)

, , ,

هواکش های فشار ضعیف -مدل بکوارد منحنی ( CHC)