, , ,

هواکش دوبل بکوراد منحنی

, , ,

هواکش دوبل بکوارد صاف

Double Blower