, ,

هواکش های فشار قوی – بکوارد منحنی

هواکش های فشار قوی – بکوارد منحنی

, ,

هواکش های فشار قوی – بکوارد صاف

هواکش های فشار قوی – بکوارد صاف

, ,

هواکش های فشار متوسط – مدل شعاعی ( KF)

هواکش های مدل
( KF)

, ,

هواکش های فشار متوسط – مدل بکوارد صاف ( KB)

هواکش های مدل بکوارد صاف ( KB)

, ,

هواکش های فشار متوسط – مدل بکوارد منحنی ( KC)

هواکش های مدل بکوارد منحنی ( KC)

, , ,

هواکش های فشار ضعیف -مدل بکوارد منحنی ( CHC)

, ,

هواکش های فشار ضعیف – مدل بکوارد صاف ( CHB)

هواکش های سانتریفیوژ صنعتی (فن های صنعتی،هواکش،فن سانتریفیوژ)