هواکش های فشار قوی – بکوارد منحنی

هواکش های فشار قوی – بکوارد صاف

هواکش های مدل
( KF)

هواکش های مدل بکوارد صاف ( KB)

هواکش های مدل بکوارد منحنی ( KC)